Voorwaarden - Dierencrematorium Den Haag

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en/of als zodaning op heet opdrachtformulier vermeld staat.
Opdrachtnemer: Huisdierencrematorium Den Haag
Opdrachtformulier: een door of namens de opdrachtgever ingevuld en ondertekend opdrachtformulier van het Huisdierencrematorium Den Haag.
Uitvaartverzorging: De verzorging van de uitvaart van het in dit opdrachtformulier vermeldde gezelschapdier conform de wensen en keuzes van de opdrachtgever.

2. De navolgende algemene voorwaarden zijn van  toepassingen op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te  zijn bevestigd. Andersluidende voorwaarden van de zijde van de opdrachtgever worden uitgesloten tenzij deze door de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

3. De overeenkomst kan enkel in onderling overleg em met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. Eventuele financiële gevolgen worden over en weer met elkaar verrekend.

4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de op het opdrachtformulier ingevulde gegevens.  Wanneer de gegevens van de opdrachtgever afkomstig zijn van de op het opdracht formulier vermelde dierenarts, diens medewerker dan wel vervoerder, dan staat deze dierenarts of overige derde, in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens op het opdrachtformulier. Indien vast komt te staan dat de door de dierenarts of overige derde verstrekte gegevens van de opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig blijken te zijn dan geldt de desbetreffende dierenarts of derde mede als opdrachtgever en kan als zodanig worden aangesproken.

5. Indien de opdracht gegeven wordt namens de opdrachtgever dan is de opdrachtgever direct gebonden aan deze inhoud alsmede de algemene voorwaarden van deze oveenkomst.

6. Eventuele geschillen dan wel onduidelijkheden in de relatie tussen dierenarts of overige derde en de opdrachtgever kunnen niet tegengeworpen worden aan de opdrachtnemer.

Totstandkoming overeenkomst

7. De opdracht tot verzorging van de uitvaart komt tot stand door het invullen en ondertekenen van het daartoe bestemde opdrachtformulier, dan wel na telefonisch gegeven opdracht daartoe. Dit opdrachtformulier kan ook door een derde ingevuld worden ten behoeve van de opdrachtgever. Een derde zoals hiervoer bedoeld kan zijn een dierenarts, diens medewerker of een vervoerder.

8. Met de totstandkomingen van de overeenkomst verplicht de opdrachtnemer zich tot de  verzorging van de uitvaart conform de wensen van de opdrachtgever zoals deze op het ingevulde en ondertekende opdrachtformulier vermeld staat. Opdrachtnemer staat in voor een juiste en correcte uitvoering van hetgeen overeengekomen is.
Opdrachtnemer is zonder nadere toestemming van de opdrachtgever gerechtigd om aan derden aan te stellen voor de uitvoering van de opdracht.
  9. De levering van zaken en/of tijdstip van de uitvaart wordt zoveel mogelijk, onder voorbehoud van beschikbaarheid, in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen en opdrachtnemer stelt uiteindelijk het tijdstip van de uitvaart vast.

10.Voor individueel op maat gemaakte produkten zoals urnen en/of sierraden gemaakt van de as van het huisdier, dient opdrachtgever de daartoe bestemde gegevens schriftelijk aan te leveren dan wel schriftelijk de goedkeuring te verlenen. Eventuele fouten hierin kunnen daarna niet aan de opdrachtgever toegerekend worden en opdrachtgever is gehouden om de gemaakte kosten hiervoor te voldoen. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor een aanbetaling te verlangen ten behoeve van individueel op maat gemaakte producten.

Reclamatietermijn

11. Eventuele reclamaties dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum, dan wel binnen 14 dagen na betaling schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de opdrachtnemer. Reclamaties buiten voornoemde termijn zullen door de opdrachtnemer niet in behandeling worden genomen.

12. Voornoemde reclamatietermijn is een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtgever een gebrek in prestatie van opdrachtnemer behoort te ondekken, èèn en ander in overeenstemming met artikel 6:89 BW.

13. Opdrachtgever betaalt de verschuldige bedragen zoals op dit opdrachtformulier vermeld dan wel de bedragen zoals nader overeengekomen, contact, per pinbetaling dan wel via bankoverschrijving. Indien de opdrachtgever ervoor kiest voor betaling via een bankoverschrijving dan ontvangt de opdrachtgever een (digitale) factuur, waarvoer de betalingstermijn geldt van 14 dagen na factuurdatum.

14. Bij niet, of niet tijdige betaling binnen voornoemde betalingstermijn komt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. De opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert de wettelijke rente verschuldigd aan de opdrachtnemer conform de artikelen 6:119 BW, 6:119a BW en 6:120 BW. De rente wordt in rekening gebracht over het orginele factuurbedrag.

15. Alle in redelijkheid gemaakte en gerechtelijke kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtnemer. De door de opdrachtnemer verschuldigde incassokosten bedragen 15% berekend over het factuurbedrag.

16. Opdrachtnemer kan een uitvaartverzorging weigeren dan wel opschorten indien uit de administratie blijkt dat er een betalingsachterstaand bestaat.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu